Help    |    FAQ
Εξοικονόμηση Κατ'Οικον

greenexperts_5

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» με συνολικό προϋπολογισμού 396.000.000 ευρώ αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στην προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των στόχων στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω παρεμβάσεων στα κτίρια που φέρουν οικοδομική άδεια πριν την 01.01.1980, ολοκληρώνοντας το θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, με ελκυστικά κινητρα και μέγιστα οφέλη για τους πολίτες. Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω των ΕΣΠΑ και αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας, με κάθε Περιφέρεια να έχει τον δικό της προϋπολογισμό.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω παρεμβάσεων στα κτήρια
 • ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά στην ορθολογική χρήση ενέργειας με την καλλιέργεια ενεργειακής συνείδησης στους πολίτες

ΚΙΝΗΤΡΑ

Με τη σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου στο ΤΕΜΠΜΕ για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα.επιτυγχάνεται:

 1. o συνδυασμός των επιχορηγήσεων με άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα
 2. η παροχή χαμηλότοκων δανείων και στα υψηλότερα εισοδήματα

ΟΦΕΛΗ

 • Παρέχεται ρευστότητα (κεφάλαιο) στον πολίτη με τη μορφή δανείου ώστε να μπορεί να ξεκινήσει τις εργασίες χωρίς να βάλει δικά του χρήματα
 • Τα ανωτέρω δάνεια δίδονται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους
 • Παρέχεται επιχορήγηση στις κατηγορίες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων μειώνοντας σημαντικά το δανειακό κεφάλαιο
 • Παρέχεται δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα σε πολίτες που με το παλαιό σχήμα δεν μπορούσαν να υπαχθούν σε αυτό (υψηλά εισοδήματα).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολιτες/οφελούμενους, οι οποίοι εισοδηματικά εντάσσονται στις ακόλουθες τρείς (3) κατηγορίες:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 15.000 € ή τις 25.000€ αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, προβλέπεται χορήγηση ΑΤΟΚΟΥ δανείου, και επιχορήγηση του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (με τη μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου).Δηλαδή ένας πολίτης που θα λάβει δάνειο 10.000 € θα αποπληρώσει 7.000 € άτοκα.

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 15.000 και 30.000 € ή 25.000 και 50.000€ αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, προβλέπεται χορήγηση χαμηλότοκου δανείου και επιπλέον επιχορήγηση για το 15% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων υπερβαίνει τα παραπάνω όρια και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 45.000 € ή οικογενειακού εισοδήματος 65.000 €. Το ποσοστό των ωφελούμενων της κατηγορίας αυτής θα καθορισθεί στην Προκήρυξη του Προγράμματος (ως ποσόστωση στο σύνολο των ωφελουμένων). Για την κατηγορία αυτή, το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου.Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ως ενιαίο κτήριο, δίνεται η δυνατότητα ένταξης των ιδιοκτητών διαμερισμάτων και της κατηγορίας Β στην κατηγορία κινήτρων Α, εφόσον το 50% του συνόλου των ιδιοκτητών επιλέξιμων κατοικιών ανήκει στην κατηγορία Α.

σημείωση Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων για τις κατηγορίες Α και Β θα επιχορηγείται στο 100%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Δυνατότητατ χρηματοδότησης παρέχεται για μονοκατοικία, πολυκατοικία ως συνολο του κτιρίου και για μεμονομένο διαμερίσμα που ικανοποιεί τα ακολουθα κριτήρια

 1. Χρησιμοποιείται ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία.

 2. Φέρει οικοδομική άδεια πριν την 01.01.1980.

 3. Βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης ≤ 1.500 €/τ.μ.

 4. Βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης να έχουν καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ και οι αιτούμενες παρεμβάσεις να οδηγούν σε αναβάθμιση κατά τουλάχιστον μια ενεργειακή κατηγορία.

Για την περίπτωση πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο, θα πρέπει το κριτήριο να ικανοποιείται τουλάχιστον από το 50% των διαμερισμάτων.Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να είναι επιλέξιμες παρεμβάσεις σε τμήματα του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου ή διαμέρισμα που χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης απο Ενεργειακό Επιθεωρητή. Το πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την υποβολή της αίτησης.

 • Με την λήξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει νέα επιθεώρηση με την οποία θα πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών και η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, κατά τουλάχιστον μια ενεργειακή βαθμίδα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου και αφορούν:

 1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο  κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής
 2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
 3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

 

Για την ένταξη σας  και την υποβολή στο πρόγραμμα, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση  επικοινωνήστε μαζί μας.