Help    |    FAQ
Ενίσχυση Νέων Αγροτών (Β’ κύκλος)

neoi agrotes112Το Mέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» εντάσεται στο προγράμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 με επιδότηση του 100% έως €20.000 ευρώ σε 5.000 έως 6.000 δικαιούχους κάτω των 40 ετών, για γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή εκμετάλλευσηΤο συνολικό ποσό των επιδοτήσεων σε νέους γεωργούς θα είναι περί τα 100 εκατ. ευρώ. Οι νέοι γεωργοί που θα ενταχθούν στη δράση οφείλουν να επιτύχουν το σύνολο των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου σε ορίζοντα πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης για επιδότηση από το πρόγραμμα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Το ανώτατο ύψος της χρηματοδότησης για κάθε δικαιούχο κυμαίνεται ανάλογα με την περιοχή μόνιμης κατοικίας του:

 • Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000 ευρώ
 • Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500 ευρώ
 • Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ευρώ.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Το ποσό της συνολικής επιδότησης που δικαιούται να λάβει ο κάθε νέος αγρότης που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, προκύπτει αθροιστικά από τα τρία κριτήρια που εμφανιζονται παρακάτω:

 Απο τη περιοχή μόνιμης κατοικίας:
 
 1. Ορεινή – 7.500 ευρώ,
 2. Μειονεκτική – 5.000 ευρώ,
 3. Λοιπές περιοχές – 2.5000 ευρώ.

και τον Προσανατολισμό παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:

 1. Κτηνοτροφική – 7.500 ευρώ,
 2. Φυτική – 7.500 ευρώ,
 3. Μικτή–μελισσοκομία – 5.000 ευρώ.

και Το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:

 1. πάνω από από το 120% του εισοδήματος αναφοράς – 5.000 ευρώ,
 2. 80-120% του εισοδήματος αναφοράς – 2.500 ευρώ.

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 2014

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι νέοι αγρότες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Είναι φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

 • Εχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. 

 • Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», και συγκεκριμένα α) Ορεινού ή μειονεκτικού Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος και Οικισμού ή β) Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.

 • Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (875 ώρες απασχόλησης ανά έτος).

 • Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

 • Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται.

 • Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Περιορισμοί που αφορούν τη γεωργική εκμετάλλευση:

 • Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου προς ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του και να έχει μέγεθος τυπικών απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον μισή (0,5) ΜΑΕ.

 • Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι: α) ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους, β) μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των 1.000 τ.μ. (1 στρέμμα), με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (πλην των νήσων Κρήτης και Ευβοίας), στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και μικρότερα αγροτεμάχια.

 • Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 • Το σύνολο της εκμετάλλευσης (εκτός των καλλιεργειών και εκτροφών για τις οποίες δεν προβλέπεται η δήλωσή τους στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης) πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς ένταξη δεν υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, τους 14 μήνες.

Περιορισμοί που αφορούν τη γεωργική εκμετάλλευση για τις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις:

 • Η ιδιοκτησία στο πλαίσιο της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται μισθώσεις μεταξύ των συζύγων.

 • Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης, μεγέθους 0,5 ΜΑΕ και άνω, μεταξύ συζύγων δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

 • Το σύνολο της εκμετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που έχει υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αρχηγός της και η/ο σύζυγός του/της.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή επιδότησης και το 100% του προυπολογισμού του κάθε επενδυτικού έργου καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.

 • H α΄ δόση ανέρχεται στο 70% της εγκεκριμένης επιδότησης ανά δικαιούχο και καταβάλλεται μέσα στο πρώτο έτος. Η καταβολή του υπολοίπου 30% της οικονομικής ενίσχυσης σχετίζεται με την εκπλήρωση των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε δικαιούχου.
 • Η β΄ δόση 15% θα χορηγείται από το δεύτερο έτος, ενώ η γ΄ δόση 15% θα εκταμιεύεται με τη συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης εφόσον ο δικαιούχος έχει επιτύχει το σύνολο των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου και έχει υποβάλει τουλάχιστον 2 Ενιαίες Δηλώσεις Εκμετάλλευσης.

Οι β΄ και γ΄ δόση μπορούν να καταβληθούν ταυτόχρονα με την συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 Το Μέτρο έχει προκηρυχθεί ενω η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης –φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται από 18/3/2014 έως 16/5/2014
 
Για την ένταξη σας με επιτυχία στη δράση, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310842010 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.