Help    |    FAQ
Ενίσχυση της απασχόλησης Ερευνητικού Προσωπικού σε Επιχειρήσεις

researcherΤο επιδοτούμενο πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση  επιχειρήσεων για την πρόσληψη/απασχόληση ερευνητών/ ερευνητριών και καλύπτει το 80% του μισθολογικού κόστους που προκαλεί η απασχόληση ερευνητών/τριών που θα προσληφθούν από τις επιχειρησεις για την υλοποίηση ερευνητικών έργων. Στη δράση μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες, από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας και όλων των μεγεθών.  Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 9.500.000€ στο πλαίσιο  του ΕΠ «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού

ΣΤΟΧΟΣ

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, η αύξηση της επαγγελματικής ένταξης και η πρόληψη της ανεργίας των ερευνητών, μέσω της απόκτησης επαγγελματικής πείρας σε επιχειρήσεις.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κάθε επιχείρηση (δικαιούχος) υποβάλει μια πρόταση για υλοποίηση ερευνητικού έργου διάρκειας 18-24 μηνών στο πλαίσιο του οποίου θα απαιτηθεί η πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού.Η πρόταση θα πρέπει να προβλέπει την πρόσληψη ενός (1) έως δύο (2) ερευνητών. Επικουρικά, μπορεί να επιχορηγηθεί και η πρόσληψη ενός (1) επιπλέον ατόμου ως τεχνικό προσωπικό για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου. Η απασχόληση του προς πρόσληψη προσωπικού αφορά αποκλειστικά και μόνο μισθωτή σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας με ελάχιστη διάρκεια 18 και μέγιστη διάρκεια 24 μηνών.

Στην πρότασή της η επιχείρηση περιγράφει τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό (ποσοτικά και ποιοτικά) που  συνεπάγεται  η  εφαρμογή  της  προτεινόμενης  ερευνητικής  δραστηριότητας.  Σημειώνεται  ότι  η επιχείρηση  δεν  προτείνει  συγκεκριμένα  άτομα,  αλλά  αναφέρει  τον  απαιτούμενο  αριθμό  των  θέσεων (ερευνητικού και τεχνικού προσωπικού)  θα απαιτηθεί να καλυφθούν για την υλοποίηση του έργου και περιγράφει τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις (εμπειρία, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, κλπ).

Ως Ερευνητικό προσωπικό νοούνται: 

α) κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος 
β) κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον 5ετή ερευνητική εμπειρία στο επιστημονικό αντικείμενο  της  ερευνητικής  πρότασης,  η  οποία  θα  πρέπει  να  έχει  αποκτηθεί  μετά  την  κτήση  του μεταπτυχιακού τίτλου.

Ως Τεχνικό/ Υποστηρικτικό της έρευνας προσωπικό νοούνται: 

α) κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ερευνητική εμπειρία ώστε να ενταχθούν στο Ερευνητικό προσωπικό 
β) πτυχιούχοι Πανεπιστημίων 
γ) πτυχιούχοι ΤΕΙ
 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες, από επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, σύμφωνα με τους όρους που παρουσιάζονται παρακάτω. Επισημαίνεται ότι με τον όρο επιχείρηση νοούνται οι επιχειρήσεις με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

 1. Επιχειρήσεις με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα. 
 2. Ισχυει το καθεστώτος ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) 
 3. Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να προβεί σε απολύσεις προσωπικού αντίστοιχου επιπέδου και αντικειμένου με αυτό των προσλαμβανόμενων ερευνητών από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι 12 μήνες μετά την έναρξη του έργου. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις απόλυσης λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων, οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται από την επιχείρηση.
 4. Απαγορεύεται η εκχώρηση του εγκεκριμένου έργου σε τρίτους 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το προσωπικό που θα επιχορηγηθεί:

i. Ιδιότητα ανέργου

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα ανέργου η οποία θα πιστοποιείται από δελτίο ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ. Εναλλακτικά, στην περίπτωση ωφελούμενων οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις / επιμελητήρια (πχ μηχανικοί, γιατροί κλπ), δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα θεωρείται ότι έχουν την ιδιότητα του ανέργου εφόσον: α) δεν έχουν εκδώσει κανένα τιμολόγιο/απόδειξη παροχής υπηρεσιών κατά το τελευταίο 6μηνο από την ημερομηνία της πρόσληψης και β) δεν έχουν συνάψει σύμβαση έργου/ παροχής υπηρεσιών η οποία να είναι σε ισχύ.

ii. Επιπρόσθετες προϋποθέσεις πρόσληψης

Το προσωπικό που τελικά θα επιλεγεί για πρόσληψη:

 • Δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση στην οποία η ίδια συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (ή και αντίστροφα) με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την έναρξη του έργου (όπως αυτή θα ορίζεται στην Απόφαση Χρηματοδότησης/Ένταξης Πράξης).
 • Στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων: δεν θα πρέπει να είναι σύζυγος ή να συνδέεται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία
 • Στην περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε.: δεν θα πρέπει να είναι ομόρρυθμος εταίρος στις Ο.Ε.και Ε.Ε., να ανήκει στα μέλη του Δ.Σ. για τις Α.Ε., να είναι εταίρος στις Ε.Π.Ε.. Επιπλέον δεν θα πρέπει να είναι σύζυγος ή να συνδέεται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τα προαναφερόμενα πρόσωπα

iii. Ιθαγένεια: οποιαδήποτε

Στην περίπτωση αλλοδαπού/ής ερευνητή/τριας ή τεχνικού εξασφαλίζεται άδεια παραμονής και εργασίας του/της για όσο διάστημα διαρκεί το έργο (εφόσον απαιτείται, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Καμία περιοχή της σύγχρονης έρευνας δεν αποκλείεται από την παρούσα πρόσκληση ενω οι προτάσεις θα κατατάσσονται κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την πρόταση στις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές:  

 1. Μαθηματικά και Στατιστική
 2. Φυσική και Αστρονομία
 3. Χημεία/ Επιστήμες Υλικών/Χημική Μηχανική
 4. Πληροφορική/Επιστήμες Υπολογιστών/Τηλεπικοινωνίες
 5. Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία & Ηλεκτρονική Μηχανική
 6. Κατασκευές/ Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού/ Αρχιτεκτονική/ Ναυπηγική και Αεροναυπηγική
 7. Ενέργεια και Περιβάλλον
 8. Ιατρικές Επιστήμες 
 9. Επιστήμες Ζωής εκτός Ιατρικής
 10. Κοινωνικές & Οικονομικές Επιστήμες
 11. Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ –ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 

Κατηγορία δαπανών 1-Αμοιβές ερευνητικού προσωπικού &

Κατηγορία δαπανών 2-Αμοιβές υποστηρικτικού της έρευνας (τεχνικού) προσωπικού

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου το ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό θα συνδέεται με την επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης (μισθωτής) εργασίας .Επιλέξιμη δαπάνη των Κατηγοριών Δαπανών 1 και 2 αποτελεί το μισθολογικό κόστος. Το ποσά που μπορούν να χρεωθούν ανά εργαζόμενο στο πρόγραμμα ως μηνιαίο μισθολογικό κόστος (μεικτές  αμοιβές,  εργοδοτικές  εισφορές,  και  επιμερισμός  δώρων  εορτών  και  επιδόματος  αδείας) υπολογιζόμενα σε 12μηνη βάση, είναι:

Α.Ερευνητικό Προσωπικό

Α1. Κάτοχος διδακτορικού τίτλου 2100€-2500€
Α2. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών* 2000€-2300€ *με 5ετή ερευνητική εμπειρία

Β.Τεχνικό Προσωπικό

Β1. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου/TEI με μεταπτυχιακό τίτλο 1800€-2000€
Β2. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου 1700€-1900€
Β3. Πτυχιούχος ΤΕΙ 1600€-1800€
 

Η επιχείρηση που θα επιχορηγηθεί πρέπει να αποδεικνύει με μισθολογικές καταστάσεις το πραγματικό κόστος για κάθε απασχολούμενο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα. Αν το πραγματικό κόστος είναι μεγαλύτερο από τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, ο υπολογισμός της επιχορήγησης (80%) προς την επιχείρηση βασίζεται στα μέγιστα ποσά που ήδη αναφέρθηκαν. Επιπλέον αποδοχές που δεν προβλέπονται στην σύμβαση εργασίας και καταβάλλονται κατά περίπτωση (π.χ. bonus), δεν είναι επιλέξιμες.

Κατηγορία δαπανών 3- Συμπληρωματικές Δαπάνες

Περιλαμβάνονται συμπληρωματικές δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του ερευνητικού έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Μετακινήσεις
 • Συμμετοχή σε συνέδρια
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κλπ
 • Αναλώσιμα
 • Τραπεζικά έξοδα τήρησης λογαριασμών/ έκδοσης εγγυητικών επιστολών που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του έργου

Ο προϋπολογισμός της κατηγορίας Δαπανών 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού μισθοδοτικού κόστους (σύνολο προϋπολογισμού Κατηγοριών Δαπανών 1 & 2)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

H ένταξη πράξεων από τους δικαιούχους ορίζεται η 30 Ιανουαρίου 2013 ως και  την 15η  Μαρτίου 2013.