Help    |    FAQ
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη Στήριξη της Απασχόλησης Γυναικών μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

gunaikeia-epixeirimatikothtaΗ δράση αφορά σε χρηματοδοτική ενίσχυση ανέργων γυναικών απο 18 εως 64 ετών για την ίδρυση νέας επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με επιδότηση 100% και προυπολογισμό έργου απο 10.000 εως 20.000 ευρώ. Υπάγονται και γυναίκες πού απειλούνταν ανεργίας (βλέπε προυποθέσεις) και ξεκίνησαν την επιχείρηση τους απο 1/9/2012. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 40.000.000€ και υπάγεται στα πλαίσια του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 2007-2013. Έμφαση δίνεται στις γυναίκες που έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία (2010 -2012), στις πολύτεκνες γυναίκες, στις επαπειλούμενες από τον κίνδυνο της ανεργίας γυναίκες και στις γυναίκες που υπάγονται στην ειδική κατηγορία των ΑμEΑ.

ΣΤΟΧΟΣ

Η ενίσχυση Επιχειρηματικών Σχεδίων που θα αναληφθούν από άνεργες γυναίκες. Με τον τρόπο αυτό η παρέμβαση θα συνεισφέρει τόσο στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, όσο και στην ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και της αντίστοιχης μείωσης του υψηλού ποσοστού της ανεργίας των γυναικών στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 1: Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για γυναίκες 18-35 ετών.

Υπάγονται οι υποψήφιες δικαιούχοι οι οποίες έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 35 ετών, δηλαδή το 18ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 2;Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για γυναίκες 36-64 ετών.

Υποψήφιες έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 35ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται: στην περίπτωση επιχειρήσεων ή συνεταιρισμών όπου συμμετέχουν δικαιούχοι που ανήκουν και στις δύο παραπάνω κατηγορίες, η πρόταση υποβάλλεται στην υποδράση όπου υπάγονται οι υποψήφιες δικαιούχοι που συμμετέχουν ως εταίροι σε ποσοστό άνω του 51%. Σε περίπτωση που τα ποσοστά συμμετοχής γυναικών 18-35 ετών και γυναικών 36-64 ετών είναι 50% - 50%, τότε υπάρχει δυνατότητα επιλογής της υποδράσης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

female-signΓυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούµενες από ανεργία που εντάσονται έστω σε μία απο τις παρακάτω κατηγορίες προσδιορίζονται ως εξής:

 •  Να έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
 •  Να έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
 •  Να έχουν κλείσει την ατοµική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, ή
 •  Να απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
 •  Αυτοαπασχολούµενες ασφαλισµένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Eξαιρούνται: απολυµένες γυναίκες, των οποίων η σύµβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυµένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α' βαθµού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από τους δικαιούχους της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να έχουν συσταθεί μετά την 1/9/2012 και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης
 • να έχουν συσταθεί με μια από τις επιλέξιμες νομικές μορφές,
 • να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμο / -ους ΚΑΔ της δράσης
 • να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια,
 • να λειτουργούν νόμιμα,
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η ίδια επιχείρηση ή ίδια δεδομένη επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) σε περίοδο μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το ποσοστό επιχορήγησης  είναι 100% κυμαίνεται από 10.000€ έως 20.000€ για κάθε επιχειρηματικό σχέδιο και επιπλέον 12.000€ για την δημιουργία νέας θέσης εργασίας (ΝΘΕ) διάρκειας 12 μηνών. Πιο αναλυτικά επιχορηγείται:

 • χρηματικο ποσό (επιχορήγηση) από 10.000 € έως 20.000 € ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών,
 • επιπλέον χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) μέχρι 12.000 € του ετήσιου μισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) με πρόσληψη ανέργου/ων. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί το ποσό για την κάλυψη του ετήσιου μισθολογικού κόστους, δύναται να παραταθεί η περίοδος απασχόλησης μέχρις εξαντλήσεως του ποσού των 12.000 €.

ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επιλέξιμα είναι τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από τους δικαιούχους της δράσης για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στους επιλέξιμους ΚΑΔ, από την 1/9/2012 και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης, και με τη μορφή:

 • νέων ατομικών επιχειρήσεων,
 • νέων ατομικών επιχειρήσεων κατ΄ οίκον,
 • νέων προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε. στην οποία οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως το ομόρρυθμο μέλος της) ή κεφαλαιουχικών εταιριών (αποκλειστικά Ε.Π.Ε.), στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι δικαιούχοι ως εταίροι σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά)
 • νέων αστικών συνεταιρισμών 2, στους οποίους οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως μέλη σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά),
 • νέων κοινωνικών επιχειρήσεων 3, στις οποίες οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως μέλη σε ποσοστό άνω του 51%(στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά).

ΔΑΠΑΝΕΣ

Στο πλαίσιο της παρέμβασης οι δαπάνες κρίνονται επιλέξιμες απο τις 1/9/2012 ενω προβλέπεται η ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων με τη  χρηματοδότηση των παρακάτω επιλέξιμων δαπανών:

 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.).
 • Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία απο τον αντίστοιχο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης
 • Υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Υπηρεσιών mentoring / coaching από συμβούλους με σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή / και του νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου / άνεργης ή απειλούμενου / -ης από ανεργία) σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Ετήσιο μισθολογικό κόστος δημιουργίας νέας θέσης εργασίας και των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου/ης

Δύναται να καταβληθεί προκαταβολή με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών προτάσεων ορίζεται η 1/3/2013 εως  5/4/2013.

Για την ένταξη σας στη δράση καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση  επικοινωνήστε μαζί μας  στο 2310842010 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Η αμοιβή μας είναι εξ' ολοκληρου επιδοτούμενη απο τη δράση και εξασφαλίζει την επιτυχία έγκρισης και ένταξης σε αυτή.