Help    |    FAQ
Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα

green02Με το πρόγραμμα προβλέπεται να ενισχυθούν Υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις για τη μετεγκατάσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί με το Ν. 4458/65 και τον Ν. 2545/97, καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ) που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του τρίτου μέρους του Ν. 3982/2011. Η δράση εντάσσεται στο ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" με συνολικό προϋπολογισμό € 10.000.000.

 

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις που:

 • έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 3 χρόνια λειτουργίας σε επιλέξιμες δραστηριότητες ( επιλέξιμοι  Κ.Α.Δ. της δράσης)
 • διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,
 • έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι προβληματικές
 • Εχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 € κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ,ΟΕ,ΕΕ, ΙΚΕ και οι Ατομικές Επιχειρήσεις) με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους επιλέξιμους κωδικούς Κ.Α.Δ.
 • Επισημαίνεται ότι από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις εξαιρούνται και δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής ούτε να λάβουν την ενίσχυση της επιχορήγησης οι δραστηριότητες της πρώτης μεταποίησης των προϊόντων του τομέα Γεωργίας. Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α)
 • Κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα να υποβάλει μια και μόνο επενδυτική πρόταση, η οποία θα αφορά μόνο ένα τόπο υλοποίησης της επένδυσης για την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.
 • Η επιχείρηση να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς της μέσα στα όρια της Ελληνικής επικράτειας.
 • Η επιχείρηση να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή καθεστώς συνδιαλλαγής
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου χορηγηθείσας ενίσχυσης ανεξαρτήτως του καθεστώτος ενίσχυσης στο πλαίσιο του οποίου αυτή χορηγήθηκε καθώς και του χρόνου χορήγησης αυτής.
 • Η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε έναρξη του έργου πριν την προδημοσίευσης του Προγράμματος.
 • Η μετεγκατάσταση να μη γίνεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής παρά μόνο για επιχειρήσεις που η προς μετεγκατάσταση μεταποιητική τους μονάδα υφίσταται εντός των ορίων αυτής.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Το ποσοστό της επιδότησης για τις επιλέξιμες δαπάνες ανέρχεται σε ποσοστό 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια ενώ το υπόλοιπο του προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου (ίδια συμμετοχή και τραπεζικό δανεισμό)

Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000,00 € έως μέγιστο 400.000,00 € και με διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης αυτών μέχρι 31.3.2015. Με την υλοποίηση του έργου το έργο θα πρέπει να είναι λειτουργικό και να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης στο νέο χώρο εγκατάστασης αυτής.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Το σύνολο των υποβληθεισών προσφορών των προμηθευτών για την υλοποίηση της επένδυσης να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος και περιλαμβάνουν δαπάνες για:

 1. Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στη τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την ανέργεση αυτών).
 2. Αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και την επέκταση/ διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στο νέο χώρο προκειμένου να καταστούν κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στην τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την επέκταση/διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιρίων)
 3. Δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης.
 4. Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις.
 5. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου
 6. Προμήθεια του νέου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, λογισμικού, εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού ίδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και μετατροπής καυσίμων σε φυσικό αέριο.
 7. Ενεργειών μετεγκατάστασης.
 8. Συμβούλων σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης
 9. Εκπόνησης αναγκαίων μελετών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

H ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων ορίζεται απο τις 15/4/2013 εως τις 30/6/2013

 Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το παραπάνω πρόγραμμα καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία (φάκελος υποψηφιότητας, δικαιολογητικά, κριτήρια αξιολόγησης) ή ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας.