Help    |    FAQ
Πρόγραμμα LIFE+
natu

Η Επιτροπή καλεί νομικά πρόσωπα με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλουν προτάσεις για την επιλογή έργων LIFE+ όσον αφορά την περίοδο 2012.Το πρόγραμμα LIFE+ αποτελεί χρηματοδοτικό μέσον για το περιβάλλον. Με συνολικό προϋπολογισμό 276.710.000 EUR για τη χρηματοδότηση έργων για το 2012 και για την Ελλάδα το ενδεικτικό ποσό να ανέρχεται σε 9.814.377 ευρώ, τα έργα που χρηματοδοτεί συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής και της νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος. Με την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών θεμάτων σε άλλες πολιτικές, συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα χρηματοδοτούμενα έργα υπέρ του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να προέρχονται από Προτάσεις δύνανται να υποβάλουν νομικά πρόσωπα καταχωρισμένα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και όργανα.

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το πρόγραμμα LIFE+ υποδιαιρείται σε τρία στοιχεία:

 • LIFE+ «φύση και βιοποικιλότητα»,
 • LIFE+ «πολιτική και διακυβέρνηση σε θέματα περιβάλλοντος»
 • LIFE+ «ενημέρωση και επικοινωνία».

Έργα του LIFE+

Κύριος στόχος

1) Φύση και Βιοποικιλότητα

Η προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση, παρακολούθηση και διευκόλυνση της λειτουργίας των φυσικών συστημάτων, των φυσικών ενδιαιτημάτων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανόμενης και της ποικιλίας των γενετικών πόρων, στην ΕΕ.

2) Πολιτική και Διακυβέρνηση του περιβάλλοντος

προτεραιότητας για τις κλιματικές αλλαγές, το περιβάλλον και την υγεία και ποιότητα ζωής, τους φυσικούς πόρους και τα απόβλητα και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και επίδειξη των καινοτόμων προσεγγίσεων πολιτικής, τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων. (Aλλαγή του κλίματος, Νερό, Αέρας, Έδαφος, Αστικό περιβάλλον, Θόρυβος, Χημικές ουσίες,Περιβάλλον και υγεία, Φυσικοί Πόροι και Απόβλητα, Δάση, Καινοτομία, Στρατηγικές Προσέγγισης)

3) Πληροφόρηση και Επικοινωνία

διάχυση της πληροφόρησης και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.

Επίσης τα έργα μπορεί να είναι:

 • έργα βέλτιστης πρακτικής ή επίδειξης ή καινοτόμα έργα, που σχετίζονται με τους κοινοτικούς περιβαλλοντικούς στόχους συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ή της διάδοσης τεχνικών, τεχνογνωσίας ή τεχνολογιών βέλτιστης πρακτικής, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ειδική εκπαίδευση των υπαλλήλων, που συμμετέχουν στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων.
 • έργα για την ανάπτυξη και την υλοποίηση κοινοτικών στόχων, που αφορούν την ευρεία, εναρμονισμένη, γενική και μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των δασών

Το πολυετές στρατηγικό πρόγραμμα που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού απαριθμεί λεπτομερώς τους τομείς δράσης προτεραιότητας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

1) LIFE+  φύση και βιοποικιλότητα δότησης ΕΕ
- συντελεστής της κοινοτικής χρηματοδότησης ανέρχεται κατά μέγιστο σε 50 % των επιλέξιμων δαπανών.
Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να ισχύσει συντελεστής συγχρηματοδότησης75 % για τις προτάσεις που αφορούν τα οικολογικά ενδιαιτήματα ή τα βιολογικά είδη προτεραιότητας βάσει των οδηγιών για την προστασία των αγρίων πτηνών και των φυσικών ενδιαιτημάτων.
2) LIFE+ πολιτική και διακυβέρνηση του περιβάλλοντος
— Ο συντελεστής της κοινοτικής χρηματοδότησης ανέρχεται κατά μέγιστο σε 50 % των επιλέξιμων δαπανών.
3) LIFE+ πληροφόρηση και επικοινωνία
— Ο συντελεστής κοινοτικής χρηματοδότησης κατά μέγιστο θα ανέλθει σε 50 % των επιλέξιμων δαπανών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εφαρμογή του Life+, για τη χρονική περίοδο 2007-2013, ανέρχεται σε 2.143 δισ. ευρώ, από τα οποία 78% χορηγούνται για επιδοτήσεις δράσης στο πλαίσιο έργων.

Ιδιαιτέρως λαμβάνονται υπόψη τα διεθνικά έργα όταν η διεθνική συνεργασία είναι ουσιώδης για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος ειδικότερα στην περίπτωση της συντήρησης των ειδών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Τα χρηματοδοτούμενα έργα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • να παρουσιάζουν κοινοτικό ενδιαφέρον, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επικαιροποίηση της κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος·
 • να είναι συνεκτικά και εφικτά από τεχνικής και χρηματοδοτικής πλευράς και να εξασφαλίζουν ικανοποιητική σχέση κόστους/απόδοσης·
 • να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
  1. να αφορούν τις βέλτιστες πρακτικές ή την επίδειξη εις ό,τι αφορά την προστασία των άγριων πτηνών ή των ενδιαιτημάτων,
  2. να παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα ή χαρακτήρα επίδειξης σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά τους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής,
  3. να συνιστούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης ή κατάρτισης στον τομέα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών,
  4. να αφορούν την εκτεταμένη, εναρμονισμένη, συνολική και μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων.

ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να λάβει περισσότερες της μίας μορφές:

 • είτε τη μορφή επιχορηγήσεων (συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης, συμμετοχή σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς ή σε ταμεία, συγχρηματοδότηση επιχορηγήσεων λειτουργίας ή δράσεις),
 • είτε δημόσιων αγορών (αγορά υπηρεσιών και αγαθών).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τουλάχιστον το 78 % των πόρων του LIFE+ διατίθενται σε επιχορηγήσεις δράσης για έργα. Η συγχρηματοδότηση των επιχορηγήσεων δράσης ανέρχεται, κατά μέγιστο όριο, σε ποσοστό 50 % του επιλέξιμου κόστους· ωστόσο, προκειμένου περί έργων προστασίας ενδιαιτημάτων ή ειδών προτεραιότητας, το LIFE+ μπορεί να χρηματοδοτήσει ποσοστό μέχρι 75 % του εν λόγω κόστους. Τουλάχιστον το 50 % των πόρων που διατίθενται σε επιχορηγήσεις δράσης για τα έργα κατευθύνονται στη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Προτάσεις για έργα επικυρώνονται και υποβάλλονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2012 στις 23:59 τοπική ώρα Βρυξελλών. Οι προτάσεις έργων διαβιβάζονται μέσω eProposal στην εθνική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει καταχωρισθεί ο δικαιούχος. Οι προτάσεις εν συνεχεία υποβάλλονται μέσω eProposal από τις εθνικές αρχές στην Επιτροπή μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2012 στις 23:59 τοπική ώρα Βρυξελλών.