Help    |    FAQ
LEADER AΛΙΕΙΑΣ

EPAL1Στα πλαίσια της δράση LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ του τοπικού προγράμματος «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» του Ε.Π. Αλιεια 2007-2013 διεξάγεται η 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτασεων της Πράξης 4.1.1 "Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών" με συνολικό προϋπολογισμό 3.164.453,68€  για την ενισχυση ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ή ΊΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ απο αλιείς και μη αλιείς καθώς και για ΛΟΙΠΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ  με ποσοστό ενισχυσης απο 65 εως 60%.   Η δράση θέτει ως στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της δυτικής ακτής του Θερμαϊκού κόλπου ως ενιαία αλιευτική περιοχής με εθνικής σημασίας παραγωγική δραστηριότητα στην οστρακοκαλλιέργεια, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος (θαλάσσια, εκβολικά συστήματα – δέλτα μεγάλων ποταμών), την ανάπτυξη εναλλακτικών βιώσιμων δραστηριοτήτων για την ενίσχυση του εισοδήματος και την αναβάθμιση της υποδομής και των υπηρεσιών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

map_leader_alieiasΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από την περιοχή της Δυτικής  Ακτής του Θερμαϊκού Κόλπου, η οποία εκτείνεται σε 3 Νομούς (Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πιερίας).
Ειδικότερα η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τις Δημοτικές Κοινότητες Κυμίνων*, Νέων Μαλγάρων, Καλοχωρίου, Σίνδου*, και Χαλάστρας* του Δήμου Δέλτα στο  Νομό Θεσσαλονίκης, την Τοπική Κοινότητα Κλειδίου* του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Νομό  Ημαθίας και  τις Δημοτικές/  Τοπικές  Κοινότητες Κορινού του Δήμου Κατερίνης και Μακρυγιάλου, Μεθώνης, Νέας Αγαθούπολης, και Πύδνας του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού  στο Νομό Πιερίας.Στην εικόνα που εμφανίζεται ο χάρτης, με το πράσινο χρώμα απεικονίζεται η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ.

ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

 1. Ενίσχυση και βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας της αλιευτικής περιοχής με έμφαση στην  ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
 2. Δημιουργία προϋποθέσεων και συνθηκών εναλλακτικών επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων και αύξησης της απασχόλησης και του εισοδήματος στον τομέα του τουρισμού μέσω της ενίσχυσης της ελκυστικότητας της περιοχής, κυρίως έναντι του γειτονικού Μητροπολιτικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης και άλλων αστικών κέντρων της ευρύτερης περιοχής, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη του ως βασικού συντελεστή ανάπτυξή της.
 3. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της αναβάθμισης των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΠΡΑΞΗ 4.1.1 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ :

 • Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.1: Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς, που υλοποιούνται από αλιείς, με στόχο τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων τους.
 • Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.2:  Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς, που υλοποιούνται από μη αλιείς.
 • Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3: Λοιπές Ιδιωτικές επενδύσεις τομέα αλιείας .

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Δικαιούχοι της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.1 είναι :Κατά κύριο επάγγελμα αλιείς είτε είναι Επαγγελματίες αλιείς (πλοιοκτήτης ή  αλιεργάτης) ή Κάτοχοι αλιευτικής εκμετάλλευσης (κατά την έννοια του Άρθρου 3, σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία), οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά  στην περιοχή παρέμβασης. Συμπεριλαμβάνονται συνεταιρισμοί καθώς και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο που απαρτίζεται αποκλειστικά από αλιείς
 • Δικαιούχοι της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.2 είναι :Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
 • Δικαιούχοι της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.3 είναι :Ατομικές Επιχειρήσεις ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/ Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου  και δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ & ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

leader αλιείας thermaikou

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στην προκήρυξη για την πράξη στην οποία εντάσσεται ενω δεν έχει οριστεί ελάχιστος προϋπολογισμός:

 • εως 700.000€ για την κατηγορία των καταλυμάτων
 • εως 500.000€ για λοιπές επενδύσεις
 • εων 300.000€ σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες Κατηγορίες Πράξεων 4.1.1.1 και 4.1.1.2  : προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού, παραγωγής λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού, ιδιοπαραγωγή παγίων, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ειδικού επαγγελματικού εξοπλισμού μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών, βελτίωση της προσπελασιμότητας, έκδοσης των απαραίτητων αδειών, προβολής και προώθησης, κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων,,εκπόνηση μελετών

Δαπάνες Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3: καθαίρεση υπερκείμενων στην εδαφική έκταση κατασκευών−εγκαταστάσεων, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών ή βοηθητικών εγκαταστάσεων καθως και ψυκτικών χώρων αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων, εξοπλισμό γραφείων και χώρων προσωπικού, προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού και των μέσων μεταφοράς, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης των επιχειρήσεων, εξοπλισμό για την επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία των απορριμμάτων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, Υλικές επενδύσεις και μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης , άλλα τεχνικά έξοδα (ασφάλιση του εξοπλισμού και αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών αδειοδότησης του έργου, μελέτες εφαρμογής, έκδοση οικοδομικών αδειών, μελέτες επίβλεψης, εδαφοστατικές μελέτες, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων εως τις 14/03/2014

Για την ένταξη σας  και την υποβολή της επενδυτικής σας πρότασης στο πρόγραμμα, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση  επικοινωνήστε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή στο 2310842010