Help    |    FAQ
Υδατοκαλλιέργεια

ydatokalliergeiaΤο Μέτρο 2.1 “Υδατοκαλλιέργεια” του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 αφορά σε ενίσχυση Επιχειρήσεις, Ενώσεις, Φορείς, Οργανώσεις,  Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας με συνολικό προϋπολογισμό 30.600.000 ευρώ που υπάγεται σε τρεις Δράσεις για παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια.

ΣΤΟΧΟΣ

 •  Διαφοροποίηση προς νέα είδη και παραγωγή ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας.
 • Εφαρμογή μεθόδων υδατοκαλλιέργειας οι οποίες μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις ή βελτιώνουν τις ωφέλειες στο περιβάλλον σε σύγκριση με τις συνήθεις πρακτικές στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
 • Στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες είναι σημαντικές για τη διατήρηση και την ανάπτυξη τόσο του οικονομικού και κοινωνικού ιστού όσο και του περιβάλλοντος.
 • Κατασκευή, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
 • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η υγιεινή, η διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων ή των ζώων και της ποιότητας των προϊόντων, η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και η ενίσχυση των θετικών επιπτώσεων σε αυτό.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός των έργων που θα ενισχυθούν πρέπει να είναι άνω των 20.000€ και κατ’ ανώτερο 2.500.000€ για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και 1.200.000€ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιλέξιμοι των ενισχύσεων αποτελούν πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. κλπ) που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης για κάθε επιχείρηση καθορίζεται από:

 • Την κατηγοριοποίηση των δυνητικών δικαιούχων σύμφωνα με το μέγεθός τους.
 • Την περιοχή του τόπου υλοποίησης της επένδυσης.

Ειδικότερα, παρέχεται:

 • Ποσοστό επιχορήγησης έως 60% για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου.
 • Ποσοστό επιχορήγησης έως 40% για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου.
 • Ποσοστό επιχορήγησης έως 60% για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου.
 • Ποσοστό επιχορήγησης έως 30% για τις μεγάλες επιχειρήσεις στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοππονήσου.
 • Ποσοστό επιχορήγησης έως 20% για τις μεγάλες επιχειρήσεις στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου.

Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συμμετοχή ή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 5% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δράση 1ydatokalliergeies

 • Η ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη.
 • Η αύξηση της δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων στην ίδια έκταση. Η αύξηση της παραγωγής θα προέρχεται αφενός, από τη δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής & αφετέρου από την αύξηση της δυναμικότητας μέσω της ολοκλήρωσης της απόδοσης υφιστάμενων μονάδων.

Δράση 2

 • Η επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων σε νέα έκταση.
 • Η επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων σε νέες εγκαταστάσεις στην ίδια έκταση.
 • Ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας ιδίως με την εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και εξοπλισμών, την αναπροσαρμογή των διαχειριστικών μεθόδων και πρωτοκόλλων παραγωγής, την αναβάθμιση της εταιρικής οργάνωσης με ανασχεδιασμό της οργανωτικής και διοικητικής τους δομής με στόχο.
 • Η μετεγκατάσταση των υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης με πλωτές εγκαταστάσεις σε νέες θέσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση των όρων παραγωγής, η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και να αποφευχθούν ενδεχόμενες συγκρούσεις με άλλες παρακείμενες δραστηριότητες.
 • Ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων δομών των ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων εσωτερικών υδάτων (λιμνοθάλασσες), όπου χρησιμοποιούνται παραδοσιακοί μέθοδοι υδατοκαλλιέργειας.
 • Η στήριξη για την αγορά εξοπλισμού για την προστασία των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας από αγρίους θηρευτές.
 • Η στήριξη της απευθείας πώλησης στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας όταν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί τμήμα της επιχείρησης.
 • Η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.
 • Η χρησιμοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
 • Η χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων και εξοπλισμών για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που συμβάλλουν στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της παραγωγής και των περιβαλλοντικών παραμέτρων.
 • Η εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, κοινωνικής μέριμνας κλπ (ISO, HACCP, EMAS, OHSAS, VSR, κλπ).

Δράση 3

 • Η ίδρυση νέων σταθμών παραγωγής γόνου ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη.
 • Ο εκσυγχρονισμός με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας υφιστάμενων σταθμών στην ίδια έκταση.
 • Η επέκταση υφιστάμενων σταθμών σε νέα έκταση με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
 • Η επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων σταθμών στην ίδια έκταση.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες προς ενίσχυση δύναται να είναι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1-1-2007 και εφόσον είναι δυνατή η πιστοποίησή τους από τα αρμόδια όργανα. Αναλυτικότερα, θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες οι εξής:

 • Αγορά οικοπέδου, ανάλογη για την ίδρυση ιχθυογεννητικού σταθμού ή χερσαίας μονάδας πάχυνσης, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης κατά την ένταξη, (πλην Τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων).
 • Οι δαπάνες για την καθαίρεση υπερκείμενων στην εδαφική έκταση κατασκευών-εγκαταστάσεων είναι επιλέξιμες εφόσον είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 5% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών
 •  Αγορά ακινήτων όπως κτίρια και γήπεδα (ελάχιστη απαιτούμενη έκταση), εφόσον η αγορά συνδέεται άμεσα με τους στόχους του έργου
 • Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχειρήσεις στα απομακρυσμένα νησιά.
 • Εργασίες διαμόρφωσης έως και 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, πλην των εργασιών που πραγματοποιούνται σε αυτόν, αλλά εξυπηρετούν υποδομές των εγκαταστάσεων
 • Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου), μέγιστου ύψους 100.000€ και σε κάθε περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 5% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
 • Λιμενικά έργα μικρής κλίμακας για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση του προσωπικού στα πλωτά μέσα μεταφοράς, έως 10% του προϋπολογισμού του έργου
 • Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων της μονάδας
 • Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών) και εξοπλισμού
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης-λογισμικού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης της μονάδας
 • Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορικών μέσων (μεταφορικών και χερσαίων, εφόσον η ηλικία τους ξεπερνά τα 5 έτη, ή αγορά καινούριων
 • Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον αιτιολογούνται για την υλοποίηση της πράξης και με συγκεκριμένους όρους
 • Τεχνικά έξοδα  όπως αμοιβές για  σύνταξη του φακέλου, , εκπόνηση μελέτης, παρακολούθηση έργου , μελέτη αδειοδότησης έργου, μελέτη εφαρμογής, έκδοση οικοδομικών αδειών, εδαφοστατική μελέτη, μελέτες επίβλεψης, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού, ασφάλιση εξοπλισμού και απρόβλεπτα, σε ποσοστά έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους

Εξαιρέσεις:  Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει στην κυριότητα του φορέα επένδυσης, εκτός αν αυτό έχει εκχωρηθεί από δημόσιο φορέα ή έχει μισθωθεί για τουλάχιστον 10 έτη

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Αιτήσεις υποβάλλονται από 5 Μαρτίου 2012 έως 31 Ιουλίου 2012.