Help    |    FAQ
Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας 2012-2014

cooperation_greece_chinaΣτα πλαίσια του ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" η δράση αφορά στην χρηματοδότηση για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας διακρατικών  Ερευνητικών &Τεχνολογικών  έργων με προϋπολογισμό 6.000.000€ και στοχεύει στην ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για συνεργασία στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) με αντίστοιχους φορείς των χωρών, με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες ΕΤΑ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Χρηματοδότηση κοινών ερευνητικών και τεχνολογικών έργων στα επιστημονικά πεδία που ορίζουν από κοινού οι δυο χώρες σε κάθε προκήρυξη στη βάση Διμερών Ε&Τ Συμφωνιών.
 • Δημιουργία κοινών ταμείων για την περαιτέρω ενίσχυση των Διμερών Ε&Τ Συμφωνιών και την επέκταση έργων.
 • Ενίσχυση των πολυμερών συνεργασιών, και
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας για την ενίσχυση των δεσμών με ομάδες τρίτων χωρών όπου υπάρχει πολιτικό ή/και οικονομικό ενδιαφέρον, όπως οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι χώρες της ΟΣΕΠ (Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου) και της Μεσογείου, μέσω και της χρηματοδότησης φορέων και ομάδων των χωρών αυτών σε προγράμματα Ε&Α εθνικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΔΙΑ

Η  Πράξη εστιάζεται στα ακόλουθα  επιστημονικά πεδία τα οποία ορίστηκαν από κοινού από τις συνεργαζόμενες χώρες:

 • ΑγροΒιοτεχνολογία και Τρόφιμα
 • Υλικά / Χημικά
 • Επιστήμες υγείας με έμφαση στην Βιολογία και Βιοτεχνολογία/ Αξιοποίηση  φυσικών προϊόντων για φαρμακευτικούς σκοπούς
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Περιβάλλον (φυσικό και πολιτισμικό)
 • Διαστημική Έρευνα & Τεχνολογία

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • επιχειρήσεις κάθε μεγέθους ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, όπως εμπορικές και παραγωγικές επιχειρήσεις διαφόρων δραστηριοτήτων και κάθε μεγέθους, περιλαμβανομένων των ΜμΕ
 • συμπράξεις επιχειρήσεων μεταξύ τους ή με  Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και  με λοιπούς φορείς.

Σε κάθε πρόταση  θα πρέπει να συμμετέχει μία τουλάχιστον επιχείρηση από ελληνικής πλευράς  ή οποία, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, μπορεί να συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις ή ερευνητικούς φορείς, της χώρας της ή/και της συνεργαζόμενης χώρας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς.  Τα προτεινόμενα μεγάλης κλίμακας Ε& Τ έργα πρέπει να αποφέρουν προφανές όφελος στις δύο χώρες, στους συμμετέχοντες των συμπράξεων  αλλά και γενικότερα οφέλη  στην ελληνική οικονομία και  στο κοινωνικό σύνολο.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση συνεργασία με την άλλη χώρα
Για την υποβολή πρότασης είναι απαραίτητη:

 1. Η συμμετοχή ιδιωτικών επιχειρήσεων από ελληνικής πλευράς οι οποίες θα συνεργαστούν με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς της Κίνας.
 2. Η σύμπραξη μεταξύ  επιχειρήσεων και φορέων σε επίπεδο χώρας όταν οι ανάγκες του έργου το απαιτούν θεωρείται πλεονέκτημα.
 3. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση και να έχουν δημοσιεύσει τον σχετικό ισολογισμό (ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία).  
 4. Τονίζεται ότι η ιδία συμμετοχή μιας επιχείρησης δεν μπορεί να είναι ανά έτος μεγαλύτερη από το 1/3 του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τελευταία 3 έτη. Στην περίπτωση επιχείρησης με λιγότερους από τρεις δημοσιευμένους ισολογισμούς λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών όσων ισολογισμών έχουν δημοσιευθεί μέχρι τη στιγμή υποβολής της πρότασης.
 5. Ο αριθμός των  φορέων που συνεργάζονται σε κάθε πρόταση θα πρέπει  τεκμηριωμένα να αντανακλά τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου.
 6. Η  διάρκεια των προτεινόμενων έργων δεν θα  πρέπει να υπερβαίνει τα τρία χρόνια (έως  τον Σεπτέμβριο του 2015). Δε θα εξετάζονται προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης  μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη.
 7. Δεν θα χρηματοδοτούνται προτάσεις που ήδη χρηματοδοτούνται από άλλες δημόσιες (εθνικές ή κοινοτικές) πηγές.

Σε κάθε έργο, που υποβάλλεται από μια μόνο επιχείρηση, για τη βέλτιστη υλοποίηση των σχεδίων/ έργων σύμπραξης θα ορίζεται συντονιστική ομάδα (3-5 άτομα, ανάλογα με το μέγεθος του έργου και τον αριθμό συμμετεχόντων) με επικεφαλής τον Συντονιστή του έργου.  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η μέγιστη δημόσια δαπάνη που μπορεί να εγκριθεί για κάθε έργο δεν θα υπερβαίνει  τις 400.000 €. Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:
Α) Επιλεξιμότητα δαπανών για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης περιλαμβανομένης της πειραματικής ανάπτυξης.
•    Δαπάνες προσωπικού
•    Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό (μόνο αποσβέσεις)
•    Δαπάνες για κτίρια
•    Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας
•    Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (από φυσικά και νομικά πρόσωπα)
•    Συμπληρωματικά γενικά έξοδα
•    Απλές λειτουργικές δαπάνες(Δαπάνες  ανταλλαγών – μετακινήσεων, κλπ.)
Β) Ενισχύσεις για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας
Γ) Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜμΕ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η περίοδος υποβολής προτάσεων ξεκινά από 17/2/2012 έως 10/4/2012