Help    |    FAQ
"Σχέδιο στήριξης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Ανέργων και Νέων επιχειρηματιών (σε φάση START-UP)"

woman_business_open2Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000 € και στοχεύει στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων  από άνεργους  και  νέους  επιχειρηματίες που έχουν ιδρύσει την δική τους επιχείρηση από τις  1/1/2011 με  χρηματοδοτική ενίσχυση  100%  εν καιρό κρίσης ενώ παράλληλα προβλέπει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιλέξιμες για υπαγωγή σε αυτή τη δράση του προγράμματος είναι όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως : Παραγωγή: τροφίμων, ποτών, καπνού, κλωστοϋφαντουργικά υλικά , φαρμακευτικά, ελαστικό και πλαστικό, μέταλλα, φάρμακα. Κατασκευή: κοσμημάτων, ειδών ένδυσης, ξύλο, χαρτί, ηλεκτρονικό υπολογιστή, οπτικά, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανοκίνητα οχημάτων, εξοπλισμού μεταφορών, επίπλων. Κατεργασία: δέρμα (τσάντες υποδήματα),  Υπηρεσίες- Δραστηριότητες: επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων εξοπλισμού, συλλογή επεξεργασία και παροχή νερού - διάθεση απορριμμάτων - ανάκτηση υλικών, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων, κατασκευές κτιρίων, έργα πολιτικού μηχανικού, εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, χονδρικό εμπόριο, μεταφορές (χερσαίες, πλωτές, αεροπορικές), αποθήκευσης, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές, καταλύματα, εκδοτικές, τηλεπικοινωνίες, προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, πληροφορίας , αρχιτέκτονα, μηχανικών (τεχνικών δοκίμων και ανάλυσης), επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης ,συμβούλων, διαφήμισης και έρευνα αγοράς, εκτός από τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ (δείτε εδώ) και σε μία απο τις παρακάτω κατηγορίες

 • νεοϊδρυθείσες  - έναρξη από την 1/1/2011 και έως και την 11/10/2011)
 • υπό σύσταση - κάνει έναρξη από την 12/10/2011 και έως και εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι δικαιούχοι που έχουν κάνει έναρξη από την 1/1/2011 και έως και την 11/10/2011 (νεοϊδρυθείσες) θα πρέπει:

 •  να διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ  της δράσης
 • να έχουν (τα φυσικά πρόσωπα σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης και οι εταίροι σε αντίθετη περίπτωση) συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών


Οι δικαιούχοι που έχουν κάνει έναρξη από την 12/10/2011 και έως και εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης (υπό σύσταση) θα πρέπει:

 • να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).
 • να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμο/ους ΚΑΔ της δράσης
 • να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 •  να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών,


Και για τις δύο επιλέξιμες κατηγορίες οι νεοϊδρυθείσες  και οι υπό σύσταση επιχειρήσεις θα πρέπει να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, να λειτουργούν νόμιμα, να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης ή διαδικασία ανάκτησης παλιάς κρατικής ενίσχυσης και να μην είναι προβληματικές.

Σημείωση Επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση ‐ έχουν ενταχθεί στο νέο επενδυτικό νόμο ή έχουν εξασφαλίσει δάνεια μέσω ΕΤΕΑΝ, JEREMIE, προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κλπ, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα αρκεί να μην υπερβαίνουν τον κανόνα De Minimis δηλαδή να έχουν χρηματοδοτηθεί έως 200.000 ευρώ.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με 100% χρηματοδότηση, χωρίς να απαιτείται ιδιωτική συμμετοχή κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ και ανώτατο 20.000 €.
Σε περίπτωση δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 35.000 € (Δημόσια Δαπάνη) με την προϋπόθεση να διατηρηθεί τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ‐ΔΑΠΑΝΕΣ (με μέγιστο πόσοστο επιλέξιμης δαπάνης)

 1. Ενοίκια   εως και 50%
 2. Λογαριασμοί δεκο  εως και 40%
 3. Δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης εως και 10%
 4. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομική και λογιστική στήριξη) έως και 10%
 5. Δαπάνες σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου 5%
 6. Δαπάνες κατάρτισης έως και 20%
 7. Αποσβέσεις παγίων έως και 5%
 8. Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού/πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων έως και 10%
 9. Νέα θέση εργασίας (1 εμε) έως και 15.000 €

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

 1. Προκαταβολή: Δύναται, εφόσον ζητηθεί από τον επιχειρηματία, να καταβληθεί προκαταβολή έως το 50%του εγκεκριμένου προϋπολογισμού με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.
 2. Ενδιάμεσες καταβολές: Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί, μετά την εκτέλεση του 50% τουλάχιστον του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.
 3. Αποπληρωμή

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η ένταξη της επιχείρησης στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται με βάση τη σειρά κατάταξης μέχρι εξαντλήσεως των διατιθέμενων πόρων.   Η υποβολή των προτάσεων της δράσης ξεκινούν από την 15η Νοεμβρίου 2011 έως την 17 Φεβρουαρίου 2012.

Για την ένταξη σας  και την υποβολή της επενδυτικής σας πρότασης στο πρόγραμμα, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση  επικοινωνήστε μαζί μας