Help    |    FAQ
Μέτρο 123Α: Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

diatrofh1Καλούνται οι εν δυνάμει δικαιούχοι που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων  να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Π.Α.Α. 2007-2013 με προϋπολογισμό 100.000.000 ευρώ . Αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών - πουλερικών, μελιού, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.

ΣΤΟΧΟΣ

H υιοθέτηση και ανάπτυξη καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας των δικαιούχων .

Η στήριξη παρέχεται για υλικές ή άϋλες επενδύσεις, οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και αφορούν:

 • στην μεταποίηση ή/και εμπορία προϊόντων 
 • στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών 
 • στην τήρηση των κοινοτικών προτύπων που εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη επένδυση

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

•    Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ
•    Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ
Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ., Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας)

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ και ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 100.000.000,00 € και διατίθεται ως εξής:

 • 80% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού για επενδυτικά έργα από 100.000,00€ μέχρι 5.000.000,00€,
 • 20% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού για επενδυτικά έργα μεγαλύτερου των 5.000.000,00€ και μέχρι 10.000.000,00€, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

(ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικά τον πίνακα των επιδοτήσεων)

Συγκεκριμένα ενισχύονται, υπο προϋποθέσεις, τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, εκσυγχρονισμού και επέκταση μονάδων στους εξής τομείς:

 • Κρέας
 • Ελαιούχα προϊόντα
 • Οίνος
 • Ωποροκηπευτικά
 • Γάλα
 • Αυγά -Πουλερικά
 •  Διάφορα Ζώα (Μέλι,σηροτροφία, άλλα είδη)
 • Δημητριακά
 • Ανθη
 • Ζωοτροφές
 • Σπόροι και Πολλαπλασιαστικού υλικού
 • Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 2. Την κατασκευή ή την βελτίωση ακινήτων.
 3. Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
 4. Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
 5. Την αγορά καινούργιων οχημάτων - ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης - μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου,
 6. Τα γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
 7. Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
 8. Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ).
 9. Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών,συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
 10. Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 ευρώ.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων για την παρούσα δράση ορίζεται από 30/12/2013 και λήγει μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων.


Για την ένταξη σας  και την υποβολή στο πρόγραμμα, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση  επικοινωνήστε μαζί μας