Help    |    FAQ
Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. και Γυναίκειων Οργανώσεων

isotitaΔίνεται ενίσχυση στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Γυναικείες Οργανώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος και έχουν αντικείμενο δράσης σχετικό με την προώθηση της ισότητας των φύλων ή/και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών μέσω του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013". Ενισχύονται ενέργειες ενημέρωσης του κοινού, σεμιναρίων και διαχυσης πληροφόρησης  για την ενίσχυση της Ισότητας των δύο φύλων.Ο β’ κύκλος της προκήρυξης υποβολών έχει καταληκτική έως τις 31/5/2012.

 Τα Σχέδια δράσης  που  θα υποβληθούν θα περιλαμβάνουν δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών, οι οποίες θα αφορούν τουλάχιστον σε έναν (1) από τους παρακάτω τομείς:

 • Στην πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά των γυναικών, και στην αρωγή θυμάτων έμφυλης βίας.
 • Στην υποστήριξη γυναικών κοινωνικά ευπαθών ομάδων, όπως μεταναστριών, προσφύγων, φυλακισμένων, αποφυλακισμένων, γυναικών Ρομά, γυναικών με αναπηρία κ.ά.
 • Στην καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων και των έμφυλων κοινωνικών ρόλων, όπως προβάλλονται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 • Σε τομείς ένταξης της οπτικής του φύλου με καινοτόμο χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα το περιβάλλον, η κοινωνία της γνώσης, ο πολιτισμός, η έρευνα, η επιστήμη, η τέχνη κ.ά.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

 • Η υποστήριξη της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των (Μ.Κ.Ο./Γ.Ο.), ώστε να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μέσα από την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων και δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων ή/και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών.
 • Η ενίσχυση της συμμετοχής των Μ.Κ.Ο./Γ.Ο., προκειμένου να μπορούν με περισσότερο συστηματικό και οργανωμένο τρόπο και μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων να αναπτύξουν τη δράση τους, και  ειδικότερα η ενίσχυση της συμβολής τους ως εταίρων της πολιτείας στον τομέα της ισότητας των φύλων, καθώς και του κοινωνικού τους ρόλου στη στήριξη των γυναικών και κοινωνικών ομάδων που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (μετανάστριες, πρόσφυγες, θύματα βίας κάθε μορφής, φυλακισμένες, αποφυλακισμένες, γυναίκες με αναπηρία, γυναίκες Ρομά κ.λπ.).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.537.493,00 ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Αποδέκτες είναι γυναικείες οργανώσεις ή/και Μ.Κ.Ο. που αναπτύσσουν δράσεις στο πεδίο της ισότητας των φύλων ή/και της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.

 1. Διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό/νομιμοποιητικά έγγραφα. Στους σκοπούς του Αποδέκτη της επιχορήγησης, όπως αναφέρονται στο καταστατικό, πρέπει να περιλαμβάνονται η προώθηση της ισότητας των φύλων ή/και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών.
 2.  Λειτουργούν αποδεδειγμένα τουλάχιστον κατά τα προηγούμενα δύο (2) χρόνια  με εμπειρία στην προώθηση της ισότητας των φύλων ή/και σε δράσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών.
 3. Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
 4. Διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 5. Είναι οικονομικά ανεξάρτητες.
 6.  Δεν είναι πολιτικά κόμματα, κυβερνητικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις, αθλητικά σωματεία ή κέντρα κατάρτισης.
 7. Διαθέτουν πραγματική έδρα και οργανωμένο χώρο εργασίας, που πληροί βασικές υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ανώτατο όριο προϋπολογισμού κάθε Σχεδίου Δράσης ορίζεται στις 80.000€ ευρώ.

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που αφορά στη δημιουργία νέας θέσης πλήρους απασχόλησης για όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Δράσης.

Οι πληρωμές προς τους αποδέκτες της επιχορήγησης (Μ.Κ.Ο.) πραγματοποιούνται σε τέσσερις (4) δόσεις, (20%,30%,30%,20% του προϋπολογισμού της δράσης.)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

 • Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού (εκδόσεις, περιοδικά, φυλλάδια, οργάνωση/ψηφιοποίηση αρχείων κ.ά.)
 • Συνέδρια – σεμινάρια – ημερίδες – θεματικές συναντήσεις ανταλλαγής εμπειριών – εργαστήρια (workshops) με την ενεργό εμπλοκή των αρμόδιων κατά περίπτωση τοπικών φορέων και οργανώσεων, με στόχο, ενδεικτικά, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθώς και τη διάχυση της πληροφόρησης μεταξύ ΜΚΟ, γυναικείων οργανώσεων και άλλων φορέων.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης για τον ΄Β κύκλο ορίζεται εως τις 31/5/2012.


Για την ένταξη σας  και την υποβολή στο πρόγραμμα, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση  επικοινωνήστε μαζί μας.