Help    |    FAQ
Εκσυγχρονισμός Xερσαίων Eμπορευματικών Oδικών Mεταφορών

green_truckΤο  Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίαςαπευθύνει πρόσκληση  υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης μέσω της παρούσας δράσης  με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 30.000.000,00 ευρώ και αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων  με ενίσχυση προμήθειας μονάδων φόρτωσης και εξοπλισμού υποστήριξης στον τομέα των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, από  νέες , υφιστάμενες επιχειρήσεις και μεμονωμένους ιδιοκτήτες οχημάτων που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η δράση στοχεύει να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις:

 • Συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής  τους θέσης, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του Ν3887/10 και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιχειρηματικότητας.
 • Δυνατότητα σταδιακής μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων οδηγών-επιχειρήσεων που οδηγεί αναμφίβολα σε εσωτερικό μη υγιή ανταγωνισμό και δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και επίτευξης οικονομιών κλίμακας, αξιοποιώντας προηγμένες, τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες,
 • Μείωση του κόστους μεταφορικού έργου μέσω της αύξησης του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων και χρήση σύγχρονου εξοπλισμού.
 • Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω εφαρμογής συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, μείωση αγορών ανταλλακτικών και σέρβις και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών.


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

transfer_funding

Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού από €30.000 μέχρι €180.000.
Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας τριετίας ή κατά περίπτωση διετίας  και ο επιχορηγούμενος προυπολογισμός της δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ενώ ισχύει ο κανόνας De minimis.Η ιδιωτική συμμετοχή ( 20%) δύναται να αποτελείται από ιδία συμμετοχή των μετόχων της εταιρείας και από τραπεζικό δανεισμό (μη υποχρεωτικός).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Eίναι εταιρικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» και είναι οι παρακάτω:

 • Α) Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και εθνικών) και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο μέχρι την 30/9/2010, λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε, έχοντας όλες τις νόμιμες άδειες λειτουργίας.
 • Β) Νέες, Nεοσύστατες και Υπό σύσταση Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με επιλέξιμη νομική μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο μετά τις 30/9/2010 και μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και λειτουργούν αδιαλείπτως στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη).Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης και  επιθυμούν να ιδρύσουν ή εχουν ιδρύσει επιχείρηση και δεν έχουν κλείσει μία διαχειριστική χρήση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών με την προϋπόθεση να  συστήσουν εταιρεία ΑΕ ή ΕΠΕ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης

σημείωση: δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ του συνολικού προϋπολογισμού

 1. Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) και χώρων συνεργείων, στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης έως και 100%.
 2. Μετασκευή οχήματος (δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά δεύτερης καρότσας), Εξοπλισμός φόρτωσης – εκφόρτωσης, ράφια κλπ, Εξοπλισμού συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχημάτων, Εξοπλισμός πρατηρίου υγρών καυσίμων έως και 100%.
 3. Αγορά οικοπέδουέως και 10%.
 4. Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας έως και 25%.  (μέχρι και 15.000€)
 5. Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ εως και 10%
 6. Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα και Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός (1) έτους έως και 30%.
 7. Άυλες δαπάνες (συνολικά) έως 20% όπως Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης έργου, Εκπόνηση μελετών και ερευνών, Μελέτη και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης(Ποιότητας, Περιβάλλοντος, κ.α.), Ενέργειες προώθησης επιχείρησης, δημιουργία διαφημιστικών φυλλαδίων, ιστοσελίδα.
 8. Για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες (πχ ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών, υπηρεσίες νομικής/διοικητικής υποστήριξης ίδρυσης νέας επιχείρησης / αλλαγής νομικής μορφής / αλλαγή έδρας κλπ) εως  και 25%
 9. Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων με περιβαλλοντική βελτίωση εως και 100%. Σημειώνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα (άρθρο 19)
 10. Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού για συνολική διάρκεια 1 έτους - εργαζομένων σε μειονεκτική θέση κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008 (άρθρο 40) εως και 30%

Η επένδυση δύναται να πραγματοποιηθεί σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες (και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (άρθρα 19,40), ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ είναι  

 1. Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων με περιβαλλοντική βελτίωση . Σημειώνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα (άρθρο 19) εως και € 12.000.
 2. Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού για συνολική διάρκεια 1 έτους - εργαζομένων σε μειονεκτική θέση κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008 (άρθρο 40) έως και 30%
 3. Λειτουργικές δαπάνες για τις νεοσύστατες και υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις εως και 25%

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προθεσμίες υποβολής των επενδυτικών προτάσεων ξεκινούν από 20/2/2012 έως και τις 18/5/2012.

Για την ένταξη σας  και την υποβολή στο πρόγραμμα, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση  επικοινωνήστε μαζί μας.