Help    |    FAQ
Ενίσχυση Σχεδίων Βελτίωσης

4bigΠαράταση έχει λάβει η Πρόσκληση Σχεδίων Βελτίωσης (ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2007 -2013 του Άξονα 1: Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας,της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα που υπάγεται στο Μέτρο 121: Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων με δημόσια δαπάνη € 500.000.000,00. Αφορούν σε ενίσχυση ιδιωτικές επενδύσεις με ποσοστό ενίσχυσης απο 40 % εως 75 %, Νέων Γεωργών και Γεωργών επενδυτικών σχεδίων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

ΣΚΟΠΟΣ των ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

 Το μέτρο 121 παρέχει στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για επενδύσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό τους με στόχο:

 • στη βελτίωση της παραγωγής μέσω επέκτασης 
 • στην αύξηση της αξίας των παραγόμενων προϊόντων.

Τα Σχέδια Βελτίωσης αποσκοπούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με στόχο:

 •  τη μετατροπή τους σε σύγχρονες παραγωγικές μονάδες του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε γενικές γραμμές οι επιδοτούμενες δαπάνες της δράσης Σχέδια Βελτίωσης είναι:

 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός και μετεγκατάσταση γεωργικών κτιρίων και κατασκευών (σταβλικές εγκαταστάσεις, θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις,  αγροτικές αποθήκες)
 • Αγορά γεωργικών ελκυστήρων και παρελκόμενων μηχανημάτων
 • Αγορά κτηνοτροφικού εξοπλισμού (αρμεκτικά, χαρμανιέρες, σιλό κτλ.)
 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός καθετοποίησης της παραγωγής (συσκευασία, συντήρηση-ψύξη), όπως οινοποιεία, τυροκομεία κτλ.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης σε ρεύμα, μεταξύ αυτών και βιομάζα.
 • Έγγειες βελτιώσεις, όπως γεωτρήσεις, υδατοδεξαμενές κτλ.
 •  Επενδύσεις για μελισσοκομικό εξοπλισμό και μελισσοκομικά εργαστήρια
 •  Ίδρυση εγκαταστάσεων ειδικών εκτροφών (σαλιγκάρια, σηροτροφία)
 •  Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 • Μελισσοκομικό και ανθοκομικό αυτοκίνητο
 •  Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω (μελέτες, αδειοδοτήσεις, οικοδομικές άδειες, συμβολαιογραφικά έξοδα κτλ)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στα σχέδια βελτίωσης εντάσσονται όλοι οι επαγγελματίες γεωργοί (παλιοί και νέοι), που πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • 'Εχουν ηλικία από 18 ως 60 ετών
 •  Είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δηλαδή αντλούν το 35% του εισοδήματός τους από γεωργικές δραστηριότητες
 •  Έχουν ασφάλιση ΟΓΑ ή είναι μικροεπαγγελματίες μόνιμοι κάτοικοι δημ. διαμερισμάτων ως 2.000 κατοίκων, ορεινών οικισμών ή μικρών νησιών
 •  Το μέγεθος σε εργασία της εκμετάλλευσής τους ξεπερνά τη 0,5ΜΑΕ ή 0,25ΜΑΕ προκειμένου για αροτραίες καλλιέργειες και για νησιά

Επίσης, στο πρόγραμμα εντάσσονται και νομικά πρόσωπα με γεωργική δραστηριότητα, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις στα πλαίσια του προγράμματος.

ΠΟΣΟΣΤΟ και ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% ως 60% για τις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας και φτάνουν ως και 75% μόνο για τα μικρά νησιά.

Το ύψος της συνολικής επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από πολύ μικρές επενδύσεις αξίας μερικών χιλιάδων ευρώ και να φτάνει συνολικά εως 500.000€

Οι επιμέρους περιορισμοί και τα ανώτερα όρια επενδύσεων είναι τα εξής:

 1. Επενδύσεις στη φυτική παραγωγή (τρακτέρ, μηχανήματα, άρδευση, έγγειες βελτιώσεις, φυτείες) ως 180.000€
 2. Επενδύσεις καθετοποίησης της παραγωγής (κτίρια και εξοπλισμός για συντήρηση, τυποποίηση, συσκευασία, μεταποίηση) ως 300.000€
 3. Επενδύσεις θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων ως 300.000€
 4. Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ως 200.000€ και ως 40kW, για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών προτάσεων είναι μέχρι τις 20/6/2011

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση, καθώς και για την επιτυχή εντάξη σας στο πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας