Help    |    FAQ
Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί – CLUSTERS Φάση 2

BUSINESS CLUSTERSΤο ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, πρόκειται να προχωρήσει στην έκδοση προκήρυξης του  προγράμματος το οποίο μπορεί να αποτελέσει αποφασιστική στρατηγική επιβίωσης των ελληνικών επιχειρήσεων. Με μια νέα προσέγγιση της βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτικής των επιχειρήσεων γενικότερα, η δράση έχει σαν στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών (Clusters) για την τόνωση της ελληνικής μεταποίησης, του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών.Η παρούσα πρόσκληση αφορά την 2η ΦΑΣΗ του προγράμματος.

Η ΔΡΑΣΗ

 • 1η ΦΑΣΗ: Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος προς δυνητικούς συντονιστές των υποψήφιων clusters ή προς υφιστάμενα clusters.
 • 2η ΦΑΣΗ: Έκδοση προκήρυξης για την υποβολή και υλοποίηση προτάσεων υφιστάμενων και νέων clusters.


ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών (Clusters) για την τόνωση της ελληνικής μεταποίησης, στους οποίους θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον οκτώ (8) φορείς. Εκτός από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν τα 2/3 των συμμετεχόντων στο cluster, μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό και επιχειρήσεις των τομέων του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το συνολικό ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος θα δημοσιευτεί στην 2η Φάση του Προγράμματος.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Στη 1η Φάση του προγράμματος είναι φορείς του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι προτίθενται να αναλάβουν το ρόλο του συντονιστή στο πλαίσιο της σύμπραξης – συμφωνίας που πρόκειται να συνάψουν μεταξύ τους οι συμμετέχοντες στο μελλοντικό Cluster φορείς.

Οι επιχειρηματικοί συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) αποτελούν μορφές συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων φορέων (π.χ. πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια) που προωθούν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, διαθέτοντας τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά:

 • Την ανεξαρτησία των συμμετεχόντων στο cluster επιχειρήσεων/φορέων που συνεργάζονται, αλλά ταυτόχρονα δύναται και να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ενώ δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν στον ίδιο ή σε παρεμφερείς στατιστικά κλάδους.
 • Την ισότιμη συμμετοχή των φορέων στο cluster, το οποίο αποτελεί μία ξεχωριστή οντότητα η οποία εξελίσσεται (δεν είναι απαραίτητο να είναι εταιρεία, αλλά μία σύμπραξη με κοινά αποδεκτούς όρους και στόχους), ενώ οι σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων είναι ελαστικές.
 • Την αμοιβαία ωφέλεια από τη συνεργασία αυτή μέσω των οικονομιών κλίμακας που προσφέρει το μεγαλύτερο σχήμα σε πεδία, όπως η από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, υποδομών, υπηρεσιών, η διάχυση πληροφοριών, γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των μελών, η βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω κοινών υποδομών, η προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης (R&D), η προώθηση της εξωστρέφειας και η δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων πρόσβασης σε νέες αγορές, η προστασία του περιβάλλοντος, η προμήθεια τελικών ή ενδιάμεσων προϊόντων μεταξύ των μελών, η συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων, η πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό κ.ο.κ.
 • Τη γεωγραφική εγγύτητα των συμμετεχόντων.
 • Την ύπαρξη κοινών στόχων μεταξύ των συμμετεχόντων

ΠΟΣΟΣΤΟ - ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο της Προγράμματος ενισχύονται έργα με τη μορφή επιδότησης που συμβάλουν

 1. Στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων που πρόκειται να συμμετέχουν με δράσεις, όπως η ενθάρρυνση της εισαγωγής νέας τεχνολογίας στους εταίρους, την υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα απαρτίζουν το cluster, την ανάπτυξη δικτύων - σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων του cluster και την αγορά, την ενίσχυση εμπορικών συνεργασιών και την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών,
 2. Στην ενδυνάμωση του cluster με την εκπόνηση στρατηγικών μελετών, συγκριτικών μετρήσεων (benchmarking), την ανάλυση των δυνάμεων και αδυναμιών, την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας,
 3. Στην βελτίωση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του cluster με δράσεις που ενδεικτικά μπορούν να αφορούν τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, την προώθηση χρηματοδοτικών εργαλείων, την παροχή επενδυτικών κινήτρων, την πρόσβαση σε φυσικούς πόρους,
 4. Την ανάπτυξη υποδομών προς όφελος όλων των συμμετεχόντων στο cluster μέσω για παράδειγμα, της υλοποίησης νέων επενδυτικών έργων,
 5. Την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου, μέσω π.χ. της βελτίωσης της διεταιρικής επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων, την προώθηση της συμμετοχής τους σε δίκτυα ή άλλου συνεργατικούς σχηματισμούς, την ανάπτυξη συνεργασιών και την αποδοχή και στήριξή τους από τις τοπικές κοινωνίες.    

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Οι επιλέξιμες δράσεις περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες:

 •      Δημιουργία κοινών υποδομών, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, υποδομές έρευνας με ανοιχτή πρόσβαση     εργαστήρια δοκιμών και αναλύσεων),
 •      Δράσεις προβολής και προώθησης των προϊόντων που παράγονται από τους συμμετέχοντες στο cluster,
 •      Τυχόν άυλες δαπάνες (αναφέρετε αναλυτικά),
 •      Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης/ ερευνητικά κέντρα,
 •      Προβολή του cluster,
 •      Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαστηρίων και συνεδρίων,
 •      Άλλες
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Στο πλαίσιο της 1η Φάσης του προγράμματος τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα παραπάνω  - φορείς, περιλαμβάνει  την εκδήλωση προκαταρκτικού ενδιαφέροντος έως τις 15-06-2011 ενώ η υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων θα υλοποιηθεί έως τον Οκτώβριο του 2011.

Για την ένταξη σας  και την υποβολή στο πρόγραμμα, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση  επικοινωνήστε μαζί μας.