Help    |    FAQ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς

συνεργασία 2011Το ΥΠΑN προδημοσιεύει το πρόγραμμα "Συνεργασία 2011" στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) με προϋπολογισμό € 68.320.000 αποσκοπεί στην ενίσχυση των νέων δυναμικών επενδύσεων για νεοϊδρυόμενες και υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με 25% εως 100% στο πλαίσιο μιας καινοτόμου και νέας επιχειρηματικότητας.

ΣΤΟΧΟΙ

 1. Επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων σε εστιασμένους Ε&Τ τομείς, σημαντικούς για την οικονομία και την κοινωνία, καθώς και τη δημιουργία εξειδικευμένου προσωπικού και υποδομών, γενικότερα, αριστείας και προϊόντων/υπηρεσιών ανταγωνιστικών σε διεθνές επίπεδο.
 2. Δημιουργία νέας γνώσης, περιλαμβανομένης της νέας τεχνολογίας, ή την δημιουργία κοινών πόρων για έρευνα, προκειμένου να βελτιωθεί η ελληνική και γενικότερα η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα ή να αντιμετωπιστούν σοβαρές κοινωνικές ή περιβαλλοντικές ανάγκες.
 3. Υποστήριξη έργων κυρίως διεπιστημονικής προσέγγισης, τα οποία αποβλέπουν στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, που με την σειρά τους βρίσκουν εφαρμογή στην ανάπτυξη ή βελτίωση προϊόντων, διεργασιών, υπηρεσιών ή πολιτικής, με την ενεργό συμμετοχή του εγχώριου παραγωγικού ιστού.
 4. Προώθηση της πράσινης ανάπτυξης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι συμπράξεις παραγωγικών-εμπορικών επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών, δημόσιων, και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων Ε&Τ σε εστιασμένους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Οι βασικοί αποδέκτες (ομάδες στόχοι) της πράξης είναι οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα). Η παρούσα πράξη εστιάζεται σε δέκα (10) επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας (θεματικές περιοχές/κλάδοι, κλπ.) στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν προτάσεις στους τομείς έρευνας: Φαρμακευτικά/Καλλυντικά Προϊόντα- Τρόφιμα/Ποτά- Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία- Προηγμένα Υλικά- Περιβάλλον- Χημικές Διεργασίες- Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί- Ενέργεια- Ασφάλεια- Υπηρεσίες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί μέσω της παρούσας δράσης με σκοπό την ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων ανέρχεται στα  € 68.320.000.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης κυμαίνεται από 25% έως 100% (ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης προς επιχειρήσεις), ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την κατηγορία έρευνας.

 • Οι ερευνητικοί φορείς (ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης προς ερευνητικούς φορείς) επιχορηγούνται κατά 100%.
 • Οι τεχνολογικοί φορείς χρηματοδοτούνται ανάλογα με το καθεστώς τους (δηλ. ανάλογα αν είναι επιχειρήσεις ή ερευνητικοί φορείς).
 • Η ενίσχυση για τους λοιπούς φορείς (όπως π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠ, σωματεία, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ.), κυμαίνεται από 50% έως 100%, ανάλογα με την περίπτωση και το είδος δραστηριότητας σε όσους φορείς εμπίπτουν στους περιορισμούς των κρατικών ενισχύσεων.

Οι ενισχύσεις για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας, διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του φορέα.Οι ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜμΕ, μπορεί να είναι ίση με εκείνη για ενισχύσεις σε σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, σχετικά με τις ερευνητικές δραστηριότητες που καταρχήν οδήγησαν στην σύσταση των υπόψη δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  Α) Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της πειραματικής ανάπτυξης- Δαπάνες προσωπικού, για όργανα και εξοπλισμό, για κτίρια, για αγορά τεχνολογίας/τεχνογνωσίας, για έρευνα επί συμβάσει (από φυσικά και νομικά πρόσωπα), Συμπληρωματικές δαπάνες, για αναλωσίμα

  Β) Ενισχύσεις για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας

  Γ) Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜμΕΔ) Δράσεις προβολής, διάχυσης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, εκθέσεις, καθώς και δικτύωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

  ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται από 24 εως 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού De Minimis (αριθ.1998/2006)

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  1. Ποιότητα αξιοπιστία της σύμπραξης
  2. Επιστημονική και Τεχνολογική αρτιότητα της πρότασης
  3. Συνεισφορά στην οικονομία και την παραγωγικότητα της χώρας και επιπτώσεις στην λειτουργία και πρόοδο των συμμετεχουσών επιχειρήσεων

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι προτάσεις θα υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα ενω η υποβολή τους θα ξεκινήσει στις 24/ 5/2011 και θα διαρκέσει έως τις 25/7/2011.

  Για την ένταξη σας  και την υποβολή στο πρόγραμμα, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση  επικοινωνήστε μαζί μας.